ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN F.E.C. DE KLEINE BIESBOSCH

Artikel 1 Definities
 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van F.E.C. De Kleine Biesbosch), verder te noemen AV.
 2. Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 3. Arrangement: regeling waarbij Bezoeker een van te voren overeengekomen Vergoeding betaalt voor door F.E.C. De Kleine Biesbosch vooraf bepaalde te leveren diensten en/of producten.
 4. Bezoeker: de (rechts)persoon die het terrein en/of de gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch betreedt, de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Recreatieparadijs De Kleine Biesbosch is gericht, met wie F.E.C. De Kleine Biesbosch een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 5. Borg: zekerheidsstelling van Bezoeker ten behoeve van zijn/haar betalingsverplichting(en) en overige verplichting(en). De hoogte hiervan wordt vastgesteld door F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 6. Groep: tien of meer personen aan wie door F.E.C. De Kleine Biesbosch een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomst(en).
 7. Materiaal: benodigdheden voor Bezoeker bij het gebruik maken van een dienst van F.E.C. De Kleine Biesbosch, bijvoorbeeld bowlingschoenen, klimgordels etc.
 8. Overeenkomst: iedere verbintenis met F.E.C. De Kleine Biesbosch op grond waarvan zij diensten en/of producten levert aan Bezoeker.
 9. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van F.E.C. De Kleine Biesbosch liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van F.E.C. De Kleine Biesbosch geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd.
 10. Partijen: F.E.C. De Kleine Biesbosch en Bezoeker.
 11. Reclames: alle grieven van Bezoeker betreffende de uitvoering van de overeenkomst.
 12. Speelparadijs: het speelparadijs waarin de door F.E.C. De Kleine Biesbosch verleende diensten plaatsvinden.
 13. Bowling: de ruimte waarin zich de bowlingbanen bevinden waarin de door F.E.C. De Kleine Biesbosch verleende diensten plaatsvinden.
 14. Indoor klimpark: de survivalruimte waarin de door F.E.C. De Kleine Biesbosch verleende diensten plaatsvinden.
 15. Natuurspeeltuin: de natuurspeeltuin waarin de door F.E.C. De Kleine Biesbosch verleende diensten plaatsvinden.
 16. Vergoeding: de tussen Partijen overeengekomen prijs.
 17. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, overeenkomsten en andere
  (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 2. Indien door Bezoeker algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van Bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van de AV alsmede van de Overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door F.E.C. De Kleine Biesbosch zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door F.E.C. De Kleine Biesbosch uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de meest recente gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde Bezoeker en F.E.C. De Kleine Biesbosch, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst ligt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
 6. Door het betreden van het terrein en de gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch, te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeenkomst met F.E.C. De Kleine Biesbosch en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van F.E.C. De Kleine Biesbosch, gaat bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de AV.
 7. Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door F.E.C. De Kleine Biesbosch gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de website, folders en/of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van F.E.C. De Kleine Biesbosch welke bepaling prevaleert.
Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een Overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door bezoeker van een door F.E.C. De Kleine Biesbosch afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door F.E.C. De Kleine Biesbosch van een verzoek van bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 2. Indien in de aanvaarding door bezoeker van een door F.E.C. De Kleine Biesbosch afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.1., de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra F.E.C. De Kleine Biesbosch aan bezoeker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking(en) van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat F.E.C. De Kleine Biesbosch tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst overgaat.
 3. Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een reserveringsformulier. Na reservering is bezoeker verplicht tot betaling van de vergoeding.
 4. Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen in artikel 3.1. en 3.2. is bepaald. 5. De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en artikel 7:407 lid 2 BW - over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt uitgesloten.
Artikel 4 Aanbiedingen, kortingen en openingstijden
 1. Geaccepteerde aanbiedingen zijn bindend. Hiervan kan niet meer worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders door F.E.C. De Kleine Biesbosch is bevestigd.
 2. De verplichting van artikel 4.1. geldt niet voor F.E.C. De Kleine Biesbosch:
  a. in geval van Overmacht aan de zijde van F.E.C. De Kleine Biesbosch;
  b. indien bezoeker de eventuele borg/betaling niet tijdig voldoet;
  c. indien bezoeker op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen welke hij/zij, uit welke hoofde ook, jegens F.E.C. De Kleine Biesbosch heeft.
 3. Het openingstijdenrooster en de tarieven genoemd in de door F.E.C. De Kleine Biesbosch uitgegeven documentatie (brochures), informatieverstrekking en internetsite zijn onder voorbehoud.
Artikel 5 Tarieven
 1. Alle door F.E.C. De Kleine Biesbosch in de uitgegeven brochures aangeboden tarieven zijn per persoon/bezoeker, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen onder de Vergoeding niet de eventuele heffingen/belastingen van overheids- of andere instanties.
 3. Alle tarieven zijn inclusief huur van materiaal, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 4. De vergoeding is vastgesteld op basis van de normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van F.E.C. De Kleine Biesbosch staat, is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd de vergoeding met een door F.E.C. De Kleine Biesbosch te bepalen tarief te vermeerderen.
 5. F.E.C. De Kleine Biesbosch verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.
 6. Het toevoegen van een of meer personen aan deelname bij een Groepsactiviteit en/of Arrangement kan tot uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de Groepsactiviteit en/of Arrangement en kan enkel op basis van beschikbaarheid. Voor de extra persoon/ personen zal het toepasselijke tarief in rekening worden gebracht.
 7. F.E.C. De Kleine Biesbosch is gerechtigd bij iedere Bezoeker Borg in rekening te brengen, welke Borg alleen wordt gerestitueerd indien Bezoeker aan zijn/haar betalings- en overige verplichting(en) heeft voldaan en – zover alsdan bekend – geen schadevergoeding en/of boete verschuldigd is aan F.E.C. De Kleine Biesbosch. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen van activiteiten bij F.E.C. De Kleine Biesbosch wordt vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting. Deze kosten worden in eerste instantie verrekend met de betaalde Borg, een eventueel resterend bedrag dient door Bezoeker bij het verlaten van F.E.C. De Kleine Biesbosch te worden betaald.
 8. F.E.C. De Kleine Biesbosch is gerechtigd de vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de overeenkomst voordoet, ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de vergoeding minder dan 10% stijgt, heeft bezoeker niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij stijging van de Vergoeding met meer dan 10%, heeft bezoeker de keuze de overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat bezoeker recht heeft op (schade)- vergoeding.
 9. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden door en/of extra risico’s aanwezig zijn voor F.E.C. De Kleine Biesbosch, zal F.E.C. De Kleine Biesbosch een toeslag op de vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.
Artikel 6 Betaling
 1. Bij Groepsarrangementen moet altijd uiterlijk één week van te voren 50% van het totaalbedrag betaald te zijn.
 2. Entree voor het Speelparadijs, Bowling, Survival, paintball, lasergame etc. en consumpties dienen altijd bij het verlaten van F.E.C. De Kleine Biesbosch betaald te worden.
 3. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien bezoeker niet ter plaatse direct reclameert, zullen latere reclames door F.E.C. De Kleine Biesbosch niet in behandeling worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en indien niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 4. De Groeps- en/of Arrangementstarieven kunnen niet worden betaald met waarde-, kortings- en/of cadeaubonnen en/of vouchers.
 5. Om in aanmerking te komen voor de gepubliceerde Groeps- en/of Arrangements-tarieven moet, behalve dat voldaan moet worden aan het minimum aantal personen, ook door één persoon namens de Groep en/of het Arrangement aan F.E.C. De Kleine Biesbosch worden betaald. F.E.C. De Kleine Biesbosch is niet gehouden om die speciale Groeps- en/of Arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer leden van de Groep en/of het Arrangement individueel aan F.E.C. De Kleine Biesbosch wensen te betalen.
 6. Indien bezoeker voor een Groep en/of Arrangement reserveert, zijn alle leden van de Groep en/of het Arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan F.E.C. De Kleine Biesbosch, uit welke hoofde ook, verschuldigd is/zijn. Door te verschijnen bij de activiteit, geeft bezoeker te kennen dat de persoon handelend namens de Groep c.q. het Arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de overeenkomst.
 7. Indien de directie van F.E.C. De Kleine Biesbosch, in afwijking van de regels, toestaat dat betaling op basis van een factuur is toegestaan, dient deze factuur binnen acht dagen na factuurdatum aan F.E.C. De Kleine Biesbosch te zijn betaald, bij gebreke waarvan Recreatieparadijs De Kleine Biesbosch gerechtigd is, indien bezoeker een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig Euro) in rekening te brengen. Indien bezoeker consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is bezoeker een contractuele rente verschuldigd aan F.E.C. De Kleine Biesbosch van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, geldt daarbij als hele maand.
 9. F.E.C. De Kleine Biesbosch is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, van bezoeker te bedingen. De weigering door bezoeker om de gevraagde betaling of zekerheidstelling te geven, geeft F.E.C. De Kleine Biesbosch het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele door haar geleden schade.
Artikel 7 Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen
 1. Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij F.E.C. De Kleine Biesbosch te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten.
 2. Onder voucher wordt verstaan: tegoedbon uitgegeven door F.E.C. De Kleine Biesbosch of met haar samenwerkende partijen die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 3. Onder waardebon wordt verstaan: een door F.E.C. De Kleine Biesbosch ter promotie c.q. marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 4. Onder kortingsbon wordt verstaan: een door F.E.C. De Kleine Biesbosch uitgegeven of verstrekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als – gedeeltelijke - betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 5. Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig worden betaald, tenzij met F.E.C. De Kleine Biesbosch anders is overeengekomen.
 6. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van F.E.C. De Kleine Biesbosch, welke op dat moment in brochures of op de internetsite van F.E.C. De Kleine Biesbosch voorkomen. Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn alleen bij F.E.C. De Kleine Biesbosch in te leveren.
 7. Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen, consumptiebonnen, abonnementen en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.
 8. Uitgegeven cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn gedurende de daarop aangegeven periode geldig en verliezen daarna automatisch hun geldigheid. Na verloop van de betreffende periode kan bezoeker geen rechten aan die cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen ontlenen.
 9. Verlenging van de termijn van een cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon is uitdrukkelijk voorbehouden aan de directie of gemachtigde van F.E.C. De Kleine Biesbosch en wordt alleen op schriftelijk verzoek, gericht aan de directie, in behandeling genomen, mits dit verzoek de directie heeft bereikt vóór of uiterlijk op de op de cadeaubon, voucher, waarde- of kortingsbon vermelde einddatum.
 10. Op de cadeaubonnen, vouchers, waarde– of kortingsbonnen wordt steeds in woord en indien mogelijk in cijfers aangegeven wat de waarde daarvan is.
 11. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzigen van de cadeaubon, voucher, waarde- of kortingsbon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige andere manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde- en/of kortingsbon, behoudt F.E.C. De Kleine Biesbosch zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde– of kortingsbon te weigeren en om – zonder aankondiging - (rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.
Artikel 8 Annulering
 1. Wanneer Bezoeker een reservering heeft gemaakt voor een van de producten en/of diensten van F.E.C. De Kleine Biesbosch en bezoeker is niet tijdig bij F.E.C.De Kleine Biesbosch aanwezig, is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd bezoeker de toegang tot de activiteit te weigeren en/of tijden van de daaropvolgende activiteiten aan te houden en is bezoeker gehouden 100% van de som van de overeenkomst aan F.E.C. De Kleine Biesbosch te betalen.
 2. Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor annulering door bezoeker het navolgende, tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders door F.E.C. De Kleine Biesbosch is vermeld:
  a. Bij annulering van Groepsarrangementen meer dan één dag maar minder dan zeven dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is bezoeker gehouden 50% van de som van de overeenkomst aan F.E.C. De Kleine Biesbosch te betalen.
  b. Bij annulering meer dan zeven dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is bezoeker gehouden 0% van de som van de overeenkomst aan F.E.C. De Kleine Biesbosch te betalen.
  c. Bij annulering minder dan twee dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is bezoeker gehouden 100% van de som van de overeenkomst aan F.E.C. De Kleine Biesbosch te betalen.
 3. Voor de in artikel 8.2. sub a. en b. genoemde som geldt dat, indien de overeenkomst – onder meer – een Arrangement betreft, de som van de overeenkomst (welke gehanteerd wordt als uitgangspunt voor de berekening van de kosten van Annulering) niet ziet op de door F.E.C. De Kleine Biesbosch te verlenen horecadiensten. Wat de hoogte van de resterende som van de overeenkomst is, staat ter beoordeling van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
Artikel 9 Opschorting en beëindiging
 1. F.E.C. De Kleine Biesbosch is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien bezoeker in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn/haar verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens F.E.C. De Kleine Biesbosch. Tevens is F.E.C. De Kleine Biesbosch in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan F.E.C. De Kleine Biesbosch overige toekomende rechten.
 2. Ontbinding volgens artikel 9.1. ontslaat bezoeker niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door F.E.C.De Kleine Biesbosch geleverde producten en/of diensten en eventuele andere kosten aan de zijde van F.E.C. De Kleine Biesbosch, tenzij F.E.C. De Kleine Biesbosch ter zake van dat bepaalde product en/of die dienst in verzuim is. Bezoeker is verplicht terstond aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
 3. Indien de periode van overmacht, zoals beschreven in artikel 9, langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft bezoeker het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat F.E.C. De Kleine Biesbosch gehouden is tot enige vergoeding van de schade die bezoeker lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder verschuldigdheid van een boete. Bezoeker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan bezoeker door F.E.C. De Kleine Biesbosch zijn geleverd.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door F.E.C. De Kleine Biesbosch aangeboden diensten en/of producten risico’s kunnen inhouden voor de gezondheid en dat deze schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
 2. Verzekering tegen risico’s, die de activiteiten met zich meebrengen, zijn geheel de verantwoordelijkheid van bezoeker zelf.
 3. Het betreden van de terreinen en gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch geschiedt volledig voor eigen risico van bezoeker. F.E.C. De Kleine Biesbosch is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij F.E.C. De Kleine Biesbosch, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 4. Bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het aan hem/haar ter beschikking gestelde materiaal en eventuele eigendommen van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 5. F.E.C. De Kleine Biesbosch is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van of aan goederen van bezoeker, ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt.
 6. De aansprakelijkheid van F.E.C. De Kleine Biesbosch jegens bezoeker is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van F.E.C. De Kleine Biesbosch in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 7. De aansprakelijkheid van F.E.C. De Kleine Biesbosch, voor zover die valt buiten de dekking van een door F.E.C. De Kleine Biesbosch afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
 8. F.E.C. De Kleine Biesbosch is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door F.E.C. De Kleine Biesbosch afgesloten verzekering.
 9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van F.E.C. De Kleine Biesbosch, zal bezoeker F.E.C. De Kleine Biesbosch vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de overeenkomst.
 10. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van F.E.C. De Kleine Biesbosch en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door F.E.C. De Kleine Biesbosch ingeschakelde adviseurs.
Artikel 11 Overmacht
 1. Onder overmacht aan de zijde van F.E.C. De Kleine Biesbosch wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de overeenkomst benodigde materieel, het feit dat leveranciers van F.E.C. De Kleine Biesbosch tekortkomen jegens F.E.C. De Kleine Biesbosch, calamiteiten bij F.E.C. De Kleine Biesbosch zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
 2. In geval van Overmacht heeft F.E.C. De Kleine Biesbosch het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat F.E.C. De Kleine Biesbosch tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn. 
Artikel 12 Huisregels
 1. Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering en/of andere door F.E.C. De Kleine Biesbosch te nemen maatregelen, te gedragen overeenkomstig de in de AV genoemde regels alsmede overeenkomstig de aanwijzingen van (het personeel van) F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 2. Iedere Bezoeker dient zich voorts te gedragen conform de op dat moment toepasselijke regels van F.E.C. De Kleine Biesbosch, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de kassa en/of vermeld staan op de internetsite van F.E.C. De Kleine Biesbosch en/of vermeld zijn in F.E.C. De Kleine Biesbosch. Bezoeker dient te zorgen dat de veiligheid van hem- /haarzelf en die van anderen te allen tijde gewaarborgd is. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd bezoeker te verwijderen en hem/haar de toegang tot het complex van F.E.C. De Kleine Biesbosch te ontzeggen.
 3. Het is, op straffe van verwijdering en/of andere door F.E.C. De Kleine Biesbosch te nemen maatregelen, ten strengste verboden zelf meegebrachte etens- en/of drinkenswaren naar F.E.C. De Kleine Biesbosch te brengen en te nuttigen. Ook is het drinken van het water gehaald uit de toiletten en/of kraan van de wastafel niet toegestaan. Bij constatering zullen de consumptie prijzen gehanteerd worden.
 4. Het maken van foto's, films e.d. is alleen toegestaan na toestemming van de directie van F.E.C. De Kleine Biesbosch of haar gemachtigde en slechts op bepaalde door F.E.C. De Kleine Biesbosch aangewezen locaties.
 5. Gehuurde en/of ter beschikking gestelde materialen dienen tijdig te worden ingeleverd bij F.E.C. De Kleine Biesbosch. Indien bezoeker niet (tijdig) aan voornoemde verplichting voldoet, is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd dit met de borg te verrekenen, dan wel aanvullende betaling van bezoeker te verlangen.
 6. Bezoeker is verplicht de overeengekomen tijd voor verblijf, zelf in de gaten te houden.
 7. Bezoeker dient akkoord te gaan dat het personeel van F.E.C. De Kleine Biesbosch meegebrachte tassen/rugtassen etc. mag inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meebrengen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan.
 8. De directie van F.E.C. De Kleine Biesbosch bewaart gevonden voorwerpen maximaal één week. De gevonden voorwerpen worden – indien door de betreffende bezoeker binnen één week opgeëist – op kosten van bezoeker per post of per koerier aan hem/haar teruggezonden.
 9. Binnen de gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. F.E.C. De Kleine Biesbosch is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door F.E.C. De Kleine Biesbosch en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door bezoeker. Daarnaast is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of sociaal media door bezoeker naar de mening van F.E.C. De Kleine Biesbosch aanstootgevend en/of schadelijk zijn, bezoeker de toegang tot het terrein en de gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding en/of restitutie van de som van de overeenkomst voor F.E.C. De Kleine Biesbosch ontstaat.
 10. Bezoeker is verplicht een juiste voorstelling van zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden. Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) F.E.C. De Kleine Biesbosch op te volgen en het is bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het bezoeker verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van F.E.C. De Kleine Biesbosch indien hij/zij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.
 11. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door Bezoeker aan F.E.C. De Kleine Biesbosch gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig ingevuld in het bezit van F.E.C.De Kleine Biesbosch te zijn.
 12. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade – in welke vorm en uit welke hoofde ook – die door F.E.C. De Kleine Biesbosch geleden wordt wanneer bezoeker zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt.
 13. Het is ten strengste verboden om tegen de glijbanen omhoog te klimmen. De glijbanen en het speeltoestel dienen op de juiste manier gebruikt te worden.
 14. Klachten achteraf zonder voor aangekondigde melding worden niet in behandeling genomen.
 15. Het gebruik van de kinderspeelplaats op eigen risico.
 16. Huisdieren zijn niet toegestaan (hulphonden uitgezonderd) in het speelparadijs. Alleen wanneer de directie van F.E.C. De Kleine Biesbosch toestemming verleent, zijn huisdieren in de daarvoor bestemde locaties toegestaan.
 17. Toezichthoudende begeleiders of ouders moeten aangetroffen gebreken per direct melden bij de receptie. 
Artikel 13 Regels groepsuitjes
 1. Tijdschema van groepsuitjes is door de boeker indien mogelijk naar wens in te delen.
 2. Alle groepsuitjes zijn exclusief dranken tenzij anders omschreven.
 3. Alle genoemde prijzen op de internetsite van F.E.C. De Kleine Biesbosch zijn exclusief reserveringskosten.
 4. Het reserveren van een groepsuitje is alleen mogelijk bij een minimum van tien betalende bezoekers.
 5. Wanneer kinderen het speelparadijs willen bezoeken, en dit niet in het arrangement inbegrepen is, wordt dit extra in rekening gebracht.
 6. Minimaal één week voor aanvang dient een groepsuitje gereserveerd te zijn.
 7. Alle prijzen genoemd op de internetsite van F.E.C. De Kleine Biesbosch zijn inclusief BTW. 
Artikel 14 Verplichtingen Bezoeker
 1. Bezoeker dient zich in de gebouwen van F.E.C. De Kleine Biesbosch te gedragen conform de op dat moment geldende huisregels van F.E.C. De Kleine Biesbosch en dient ervoor te zorgen dat de veiligheid van hem-/haarzelf en die van anderen te allen tijde gewaarborgd is. Indien bezoeker zich niet aan de huisregels van F.E.C.De Kleine Biesbosch houdt, is F.E.C. De Kleine Biesbosch gerechtigd – zonder aankondigingen - (rechts)maatregelen jegens bezoeker te treffen.
 2. Het dragen van beschermende schoenen is tijdens het bowlen verplicht.
 3. Het is de bezoeker niet toegestaan het survivalterrein te betreden zonder een klimgordel. Ook dient de klimgordel eerst gecontroleerd en getoetst te worden door de instructeur voordat de activiteit plaats mag vinden.
 4. Bezoeker dient tien (10) minuten voor aanvang van de gereserveerde activiteit aanwezig te zijn en zich te melden bij de receptie van F.E.C. De Kleine Biesbosch. 
Artikel 15 Deelnamecriteria survival
 1. Meedoen aan activiteiten van de survival is niet toegestaan voor vrouwen die zwanger zijn.
 2. Deelnemers aan de activiteiten van de survival dienen zich in een goede fysieke gezonde conditie te verkeren.
 3. Tijdens het klimmen dienen de deelnemers dichte schoenen te dragen. Schoenen als slippers, sandalen, crocs en klompen zijn verboden.
 4. Deelnemers met lang haar dienen dit in een staart opgestoken te dragen.
 5. Het is niet toegestaan om tijdens de activiteit sieraden of andere scherpe voorwerpen bij te dragen.
 6. Alle zakken van de deelnemers dienen leeg te zijn of afgesloten te kunnen worden.
 7. In het gebouw van de survival is het verboden om te roken.
 8. Los zittende kleding dient in de gordel gedragen te worden, sjaals mogen niet gedragen worden.
 9. De minimale leeftijd van een deelnemer is 6 jaar.
 10. De minimale lengte van een deelnemer is 1.20 meter gemeten van hoofd tot aan de voeten.
 11. Kinderen tussen de 6 en 8 jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene die mee klimt en daarvoor ook betaald heeft.
 12. Het maximale gewicht van een deelnemer is 120 kg.
 13. Het is ten strengste verboden zelf meegebrachte etens- en/of drinkenswaren naar F.E.C. De Kleine Biesbosch te brengen en te nuttigen. Bij constatering zullen de consumptie prijzen gehanteerd worden.
 14. Gebreken of slijtage dienen te allen tijde gemeld te worden bij de instructeur.
 15. Alcoholische dranken zijn voor of tijdens klimmen verboden.
Artikel 16 Regels kinderfeestjes
 1. Kinderspeelfeestjes kunnen geboekt worden op dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. Andere tijden zijn mogelijk in overleg met de directie van F.E.C.
 2. Maximaal 4 begeleiders per feestje.
 3. Het kinderfeestje dient minimaal vier (4) dagen van te voren gereserveerd te zijn.
 4. Het is alleen mogelijk een kinderfeest te verzetten. Het annuleren van een kinderfeest is niet mogelijk.
 5. Het is ten strengste verboden zelf meegebrachte etens- en/of drinkenswaren naar F.E.C. De Kleine Biesbosch te brengen en te nuttigen.Bij constatering zullen de consumptie prijzen gehanteerd worden.
 6. In de vakantie is het ook mogelijk om feestjes te boeken. 
Artikel 17 Informatie
 1. Door F.E.C. De Kleine Biesbosch verstrekte informatie via de telefoon en via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
Artikel 18 Persoonsgegevens
 1. De gegevens van bezoeker worden door F.E.C. De Kleine Biesbosch vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast wordt dit gedaan om bezoeker op de hoogte te houden van wijzigingen van de overeenkomst. Indien bezoeker het niet op prijs stelt, kan bezoeker contact opnemen, in persoon (aan de balie), telefonisch of schriftelijk met F.E.C. De Kleine Biesbosch; de gegevens van bezoeker worden op verzoek van bezoeker verwijderd. adressen uit het Klantenbestand zullen door F.E.C. De Kleine Biesbosch niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door F.E.C. De Kleine Biesbosch en de daaraan gelieerde vennootschappen.
 2. F.E.C. De Kleine Biesbosch maakt ten behoeve van veiligheid gebruik van videocamera’s.
 3. F.E.C. De Kleine Biesbosch is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij F.E.C. De Kleine Biesbosch melden. 
Artikel 19 Slotbepalingen
 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van F.E.C. De Kleine Biesbosch.
 3. Wanneer bezoeker tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt bezoeker aan F.E.C. De Kleine Biesbosch, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van F.E.C.De Kleine Biesbosch – in afwijking van artikel 6:92 BW - om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van F.E.C. De Kleine Biesbosch voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.
 4. In geval F.E.C. De Kleine Biesbosch in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door bezoeker en bezoeker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van bezoeker wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van F.E.C. De Kleine Biesbosch, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van bezoeker.